Your browser does not support JavaScript!
Google  

 

分類清單
三年級核心能力

核心能力

年級

課程

獨立思考

全人照護

社會服務

思想
邏輯

人文
語言

基本
科學

基礎
醫學

診斷
與治療

系統
疾病瞭解

服務
學習

牙醫
臨床專業

3

藥理學*

     

       

3

口腔解剖學*

             

3

口腔生物單元 2

           

3

口腔胚胎及組織學*

             

3

咬合學*

             

3

口腔生物單元 3

           

3

牙科公共衛生學

         

3

牙科器材學

   

       

3

牙科儀器原理與應用

   

       

3

牙科麻醉學

             

3

口腔病理學*

             

3

牙體復形學*

             

3

臨床診斷學*

       

   

3

法醫學

       

   

3

循環學

       

   

3

傳染病學

       

   

*含實習課程

通識與共同領域

基礎醫學領域

牙醫核心領域

臨床醫學領域

臨床牙醫學領域