Your browser does not support JavaScript!
Google  

 

分類清單
四年級核心能力

核心能力

年級

課程

獨立思考

全人照護

社會服務

思想
邏輯

人文
語言

基本
科學

基礎
醫學

診斷
與治療

系統
疾病瞭解

服務
學習

牙醫
臨床專業

4

牙科藥理學

             

4

口腔診斷學

             

4

牙科放射線學

   

       

4

口腔生物單元4

   

       

4

牙髓病學*

             

4

牙醫倫理學

           

4

牙科矯正學*

             

4

兒童牙科學*

             

4

全口贋復學*

             

4

內科學概論

       

   

4

外科學概論

       

   

4

耳鼻喉科學

       

   

4

血液學

       

   

*含實習課程

通識與共同領域

基礎醫學領域

牙醫核心領域

臨床醫學領域

臨床牙醫學領域